ساخت خانه ی جنگلی (زندگی به شیوه ی انسان اولیه )
آموزشی

ساخت خانه ی جنگلی (زندگی به شیوه ی انسان اولیه )

ایننوشته از سری پست های آموزشی سایت صنایع دستی و دست سازه های آکرومارکت در ادامه ی نوشته های پیشین در رابطه با زندگی به روش انسان های اولیه می باشد. در فیلم منتشر شده در نوشته ی پییشین توضیح دادیم سا
متن کامل
آکرومارکت