ساخت فندک الکتریکی
آموزشی

ساخت فندک الکتریکی

از وقتی که انسان توانست آتش را کشف کند، این عنصر به یکی از حیاتی‌ترین عناصر موجود در زندگی او تبدیل شد. بواسطه آتش، غافله تمدن با سرعتی بیش‌تر در مسیر رشد و تعالی قرار گرفت. این تنها آغاز مسیر بود، چر
متن کامل
mohammad roostaei