لغو سفارش

مشتریانی که درخواست لغو سفارش خود را دارند می توانند با پر کردن و ارسال این فرم اغدام نمایند
پس از ثبت و ارسال ظرف 24 ساعت مبلغ به حساب سفارش دهنده واریز خواهد شد